038-021763
contact@pskschool.ac.th

เรามุ่งพัฒนามิติทางกาย มิติทางจิตใจ 
และมิติทางจิตวิญญาณ

การศึกษาที่พัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

พัฒนามิติทางกาย สัมพันธ์กับ การเลียนแบบ

พัฒนามิติทางจิตใจ สัมพันธ์กับ ความรู้สึก

พัฒนามิติทางจิตวิญญาณ สัมพันธ์กับ เชาว์ปัญญา

สัจจะความเป็นจริงอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ

โรงเรียนคุณธรรมศึกษา

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เรียนรู้อย่างมีความสุข (เรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ) เน้นทักษะชีวิต และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บริบทแวดล้อมที่ร่มรื่น

ภาษาไทย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

ภาษาอังกฤษ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

ภาษาจีน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

โรงเรียนคุณธรรมศึกษา

ที่นี่เราเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข ตามวิถีแห่งธรรมชาติ

โรงเรียนคุณธรรมศึกษา จัดตั้งในปีการศึกษา 2553 โดยมูลนิธิคุณธรรม เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 นับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่โรงเรียนมุ่งพัฒนามิติทางกาย มิติทางจิตใจ และมิติทางจิตวิญญาณของนักเรียน มุ่งเน้นให้เด็กเข้าถึงสัจจะความจริงในการกระทำความดี สัจจะความจริงในความงาม และสัจจะความจริงในความคิด อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

อ่ า น ต่ อ . . .
กิจกรรมเราคือผู้ให้

ความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันทำให้สังคมน่าอยู่

การบ่มเพาะและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเป็นภารกิจหลักของเรา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม เนื่องจากมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชาติในอนาคต เรามีเป้าหมายให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยจัดกิจกรรมเราคือผู้ให้ ด้วยการบริจาคสิ่งของให้แก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งในชุมชน และสถานที่ต่างๆ ดังนี้

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

เพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

เพื่อการสงเคราะห์คนพิการหญิง ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชน อายุ 6-18 ปี

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี

ให้การอุปการะเด็กที่ต้องการบำบัดรักษา ฟื้นฟูปรับสภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ

LOREM IPSUM DOLOR

Brand new WordPress theme with unlimited power and customization possibilities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

ช่วงอายุ 0-7 ปี

เรียนรู้ด้วยการกระทำ การสอนมุ่งให้เด็กเข้าถึงสัจจะความจริงในการกระทำความดี

ช่วงอายุ 7-14 ปี

เรียนรู้จากความรู้สึก การสอนมุ่งให้เด็กรู้สึกถึงสัจจะความจริงในความงาม

ช่วงอายุ 14-21 ปี

เรียนรู้จากการคิด การสอนมุ่งเน้นให้เด็กเข้าถึงสัจจะความเป็นจริงในความคิด

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

ทัศนศึกษาทุกระดับชั้น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

CAMERA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

MUSIC CENTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

MESSAGES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

CHANNELS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) โรงเรียนคุณธรรมศึกษาจึงเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารบนสื่อออนไลน์ทุกวัน

ครูชาวต่างชาติ

เราจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์

name and last name

ครูสอนภาษาจีน

name and last name

ครูสอนภาษาจีน

name and last name

ครูสอนภาษาจีน

name and last name

ครูสอนภาษาจีน

name and last name

ครูสอนภาษาอังกฤษ

name and last name

ครูสอนภาษาอังกฤษ

name and last name

ครูสอนภาษาอังกฤษ

name and last name

ครูสอนภาษาอังกฤษ

ศิษย์เก่าไปศึกษาต่อที่ไหน

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

name and last name

โรงเรียน …..

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

name and last name

โรงเรียน …..

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

name and last name

โรงเรียน …..

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

name and last name

โรงเรียน …..

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

name and last name

โรงเรียน …..

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

name and last name

โรงเรียน …..

ติดต่อผู้อำนวยการ

Official Fanpage

ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน กิจกรรมของนักเรียน ปฏิทินการดำเนินงาน วันหยุด การประชุมและอบรมผู้ปกครอง และข่าวประชาสัมพันธ์อีกมากมายบนแฟนเพจเฟซบุ๊ก

[]
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม