038-021763
contact@pskschool.ac.th

ทำเนียบผู้บริหาร

การศึกษาที่พัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

ฝ่ายบริหารวิชาการ

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

ฝ่ายบริหารบุคคล

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

ฝ่ายบริหารทั่วไป