038-021763
contact@pskschool.ac.th

พัฒนามิติทางกาย มิติทางจิตใจ 
และมิติทางจิตวิญญาณ

การศึกษาที่พัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

พัฒนามิติทางกาย สัมพันธ์กับ การเลียนแบบ

พัฒนามิติทางจิตใจ สัมพันธ์กับ ความรู้สึก

พัฒนามิติทางจิตวิญญาณ สัมพันธ์กับ เชาว์ปัญญา

สัจจะความเป็นจริงอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ

ช่วงอายุ 0-7 ปี

เรียนรู้ด้วยการกระทำ การสอนมุ่งให้เด็กเข้าถึงสัจจะความจริงในการกระทำความดี

ช่วงอายุ 7-14 ปี

เรียนรู้จากความรู้สึก การสอนมุ่งให้เด็กรู้สึกถึงสัจจะความจริงในความงาม

ช่วงอายุ 14-21 ปี

เรียนรู้จากการคิด การสอนมุ่งเน้นให้เด็กเข้าถึงสัจจะความเป็นจริงในความคิด

โรงเรียนคุณธรรมศึกษา

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เรียนรู้อย่างมีความสุข (เรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ) เน้นทักษะชีวิต และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บริบทแวดล้อมที่ร่มรื่น

ภาษาไทย

ภาษาไทย เป็นภาษาที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเราเอง แสดงความเป็นชาติของเรา และแสดงความเป็นสมาชิกของสังคมโลก ภาษาไทยเป็นภาษาที่คนไทยใช้เพื่อแสดงศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นภาษาที่แสดงถึงความรู้สึก อารมณ์ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงมีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน มนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วโลกสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การใช้อินเตอร์เน็ต สื่อต่างๆ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ ฯลฯ ถ้าเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ย่อมมีโอกาสเหนือคนอื่นที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ภาษาจีน

ภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญ เป็นหนึ่งในห้าภาษาในองค์การสหประชาชาติ การรู้ภาษาจีนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสื่อสารกับชาติเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมและอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ การเรียนภาษาจีนอาจจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ระบบความคิด ความเชื่อ ของชนชาติจีนอีกด้วย

กิจกรรมเราคือผู้ให้

ความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันทำให้สังคมน่าอยู่

การบ่มเพาะและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเป็นภารกิจหลักของเรา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม เนื่องจากมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชาติในอนาคต เรามีเป้าหมายให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยจัดกิจกรรมเราคือผู้ให้ ด้วยการบริจาคสิ่งของให้แก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งในชุมชน และสถานที่ต่างๆ ดังนี้

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

เพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

เพื่อการสงเคราะห์คนพิการหญิง ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชน อายุ 6-18 ปี

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี

ให้การอุปการะเด็กที่ต้องการบำบัดรักษา ฟื้นฟูปรับสภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ

โรงเรียนคุณธรรมศึกษา

ที่นี่เราเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ตามวิถีแห่งธรรมชาติ

โรงเรียนคุณธรรมศึกษา จัดตั้งในปีการศึกษา 2553 โดยมูลนิธิคุณธรรม เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 นับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่โรงเรียนมุ่งพัฒนามิติทางกาย มิติทางจิตใจ และมิติทางจิตวิญญาณของนักเรียน มุ่งเน้นให้เด็กเข้าถึงสัจจะความจริงในการกระทำความดี สัจจะความจริงในความงาม และสัจจะความจริงในความคิด อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

อ่ า น ต่ อ . . .

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) โรงเรียนคุณธรรมศึกษาจึงเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารบนสื่อออนไลน์ทุกวัน

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

ทัศนศึกษาทุกระดับชั้น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

CAMERA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

MUSIC CENTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

MESSAGES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

CHANNELS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

ครูชาวต่างชาติ

เราจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

English Teacher

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

English Teacher

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

English Teacher

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

English Teacher

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

Chinese Teacher

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

Chinese Teacher

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

Team name and last name

Chinese Teacher

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

name and last name

Chinese Teacher

ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6

ปีการศึกษา 2560

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดของโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง

ปีการศึกษา 2560

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ได้คะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดของโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง

ปีการศึกษา 2560

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยลำดับที่สองของจังหวัดจังหวัดระยอง

ปีการศึกษา 2560

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยลำดับที่สามของจังหวัดจังหวัดระยอง

ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของจังหวัดระยอง

ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

ปีการศึกษา 2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ปีการศึกษา 2563

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ติดต่อผู้อำนวยการ

Official Fanpage

ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน กิจกรรมของนักเรียน ปฏิทินการดำเนินงาน วันหยุด การประชุมและอบรมผู้ปกครอง และข่าวประชาสัมพันธ์อีกมากมายบนแฟนเพจเฟซบุ๊ก

[]
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม