038-021763
contact@pskschool.ac.th

ข่าวสารแจ้งบุคลากร

โรงเรียนกำหนดการเรียนการสอนวันสุดท้ายวันที่ 26 มีนาคม 2564 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทับมาจะเข้ามาดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ... See MoreSee Less
View on Facebook
กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอความร่วมมือครูและบุคลากร ร่วมกันดูแลและแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ... See MoreSee Less
View on Facebook
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองแจ้งว่า ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในพื้นที่บริเวณโรงเรียน ... See MoreSee Less
View on Facebook
วิทยากรจากโรงพยาบาลศรีระยอง ให้ความรู้และแนะนำความปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงเรียน และวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี การส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคุณธรรม ... See MoreSee Less
View on Facebook