038-021763
contact@pskschool.ac.th

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญาของโรงเรียน
“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญของโรงเรียน
ฟื้นฟูคุณธรรม น้อมนำจริยา วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสังคม

อัตลักษณ์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา เรียนรู้อย่างมีความสุข สื่อสาร 3 ภาษา (ไทย, จีน, อังกฤษ) ได้ตามวัย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนเชิงคุณธรรมจริยธรรม

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ความหมายของตราสัญลักษณ์
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ตรงกลางที่อยู่ในวงกลมในคือ แสงสว่างหรือแสงประภัสสรซึ่งโอบอุ้มไว้ด้วยเปลวไฟแห่งคุณธรรมอันดีงาม บริเวณรอบวงกลมในด้านบนเป็นชื่อโรงเรียนภาษาจีน ส่วนบริเวณด้านล่างของวงกลมวงในเป็นชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ
วงกลมด้านนอกเป็นชื่อโรงเรียนภาษาไทย ส่วนด้านล่างของวงกลมวงนอกเป็นสถานที่จัดตั้งสถานศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อักษรย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ป.ส.ค.
P.S.K.

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน หมายถึง จิตใจภายในที่มีความสงบสุข มุ่งมั่นตั้งใจ มีสมาธิและก่อเกิดปัญญา
สีเหลือง หมายถึง การรู้จักนำความสว่าง อบอุ่น ดีงามภายใน ส่งมอบต่อไปให้ผู้อื่น

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกบัว หมายถึง บัวเกิดจากตม แต่เมื่อพ้นน้ำแล้ว ไม่เกลือกกลั้วกับโคลนตม เหมือนเช่นความดีในตัวมนุษย์ แม้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมจะเลวร้ายอย่างไร ความชั่วนั้นหาได้กล้ำกรายความดีที่มีอยู่ไม่ได้

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไผ่ หมายถึง ตัวลำต้นไผ่เป็นข้อแข็งแกร่งคงทน เปรียบเสมือนคนที่มีหลักการไม่ลู่ตามลมข้างในของไผ่จะกลวง เปรียบเสมือนคนใจกว้างยอมรับความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้อื่น จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความมีปัญญา