038-021763
contact@pskschool.ac.th

ติดต่อผู้อำนวยการ

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม


ชื่อ - นามสกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณธรรมศึกษา

เราสร้างคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม

โรงเรียนคุณธรรมศึกษา จัดตั้งในปีการศึกษา 2553 โดยมูลนิธิคุณธรรม เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 นับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่โรงเรียนมุ่งพัฒนามิติทางกาย มิติทางจิตใจ และมิติทางจิตวิญญาณของนักเรียน มุ่งเน้นให้เด็กเข้าถึงสัจจะความจริงในการกระทำความดี สัจจะความจริงในความงาม และสัจจะความจริงในความคิด อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป้าหมายการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในมิติทางกาย จิตใจ และปัญญา โรงเรียนคุณธรรมศึกษามุ่งสู่เป้าหมายการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีความสุขในการเรียนรู้ตามวัย ตามวิถีธรรมชาติ และสามารถสื่อสารได้ถึง 3 ภาษา (ไทย, จีน, อังกฤษ) เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ เน้นทักษะชีวิต และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บริบทแวดล้อมที่ร่มรื่น

โรงเรียนดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นปรัชญาของประเทศเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สอดคล้องกับนิสัยอิสระ รักสงบ และหลักธรรมทางศาสนา เป็นพื้นฐานของปรัชญาการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

โรงเรียนคุณธรรมศึกษาเป็นสถานศึกษาเชิงคุณธรรมจริยธรรม จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่มีบุคลิกภาพที่สมดุลกลมกลืนทั้ง 3 ส่วน คือ สมอง (Head) หัวใจ (Heart) และกาย (Hand) ให้เด็กได้ใช้พลังทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา (Head) ด้านศิลปะ (Heart) และด้านการปฏิบัติ (Hand) อย่างพอเหมาะและสมดุล

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนคุณธรรมศึกษาให้ทำหน้าที่บ่มเพาะความเป็นมนุษย์ในตัวเด็ก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้เตรียมความพร้อมให้ลูกหลานหรือนักเรียนในความปกครองของท่านเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีกิริยามารยาทที่ดี มีวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ และคุณครู เป็นลูกและลูกศิษย์ที่ดี เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียน และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ข้อความของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่นำไปเผยแพร่

 
 
 
 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. หากท่านไม่สะดวกแจ้งชื่อ หรือหมายเลขติดต่อกลับ โรงเรียนจะไม่สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านได้ อาจทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าช้า (แต่ท่านก็ยังสามารถส่งข้อความได้ตามปกติ)
2. ข้อมูลที่แจ้งให้โรงเรียนทราบ ต้องเป็นข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ภายใต้กรอบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. ไม่กล่าวถึงบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐาน พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล
4. หากเป็นข้อมูลที่มีความประสงค์จะชมเชยบุคลากรหรือโรงเรียน แอดมินจะทำการโพสต์ข้อความของท่านลงบนเว็บไซต์หน้านี้

ขอบคุณที่ช่วยเราพัฒนาโรงเรียน
(no entries yet)