038-021763
contact@pskschool.ac.th

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนคุณธรรมศึกษา จัดตั้งโดยมูลนิธิคุณธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 038-021763-4 โทรสาร 038-021765 e-mail : contact@pskschool.ac.th website : www.pskschool.ac.th ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในปีการศึกษา 2553 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 โดยมีนางสาว นามสกุล เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการ ปัจจุบันนาย นามสกุล เป็นผู้อำนวยการ และนางสาว นามสกุล เป็นรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนคุณธรรมศึกษาเปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเนื้อที่ 24 ไร่ 87 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
2) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน
3) เพื่อพัฒนาส่งเสริมคนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของจิตอาสา การสร้างคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีความเป็นอยู่แบบพอเพียง และรวมไปถึงการต่อต้านอบายมุข สิ่งเสพติดให้โทษ
4) เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
5) เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ชุมชน
6) เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารธรรมชาติ เพื่อสุขภาพและการปลูกฝังเมตตาจิต
7) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง